Giới thiệu

Trung tâm công nghệ thông tin Quận 1 ra đời nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý hành chính hà nước tại Quận 1, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền và nguyện vọng chính đáng của công dân và doanh nghiệp Quận 1.

Trung tâm công nghệ thông tin Quận 1 có nhiệm vụ chính như sau:

  • Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với chiến lược, quy hoạch của thành phố.
  • Tư vấn các dự án công nghệ thông tin, đầu tư và tổ chức đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin.
  • Thiết kế, xây dựng và cung cấp các sản phẩm phần mềm quản lý hành chính nhà nước và hoạt động thương mại.
  • Hợp tác thực hiện các dịch vụ và sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.