Trung tâm công nghệ thông tin Quận 1 có nhiệm vụ chính như sau:

  • Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với chiến lược, quy hoạch của thành phố.
  • Tư vấn các dự án công nghệ thông tin, đầu tư và tổ chức đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin.
  • Thiết kế, xây dựng và cung cấp các sản phẩm phần mềm quản lý hành chính nhà nước và hoạt động thương mại.
  • Hợp tác thực hiện các dịch vụ và sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.